Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την κατασκευή έργου αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης της κοινότητας Κορωνίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Γεώργιος Μανδηλαράς

Τηλ.: 22853 60104

E-mail: gman@naxos.gov.gr

Προς:

Τριαντάφυλλο Νεκτάριο

       Εμπειροτέχνη(μέσω ηλ. ταχ.: meletes@central.tee.gr )

 

Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΟΙΝ. Τ.Ε.Ε.

            ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

Σχετ.:     α.  Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου

              β.  Με αρ. 755/11-07-22 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών

              γ.  Με αρ.  11728/06-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010892140) Πρωτογενές Αίτημα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31, περ.2γ του ν.4412/2016 (Α’147).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα χιλιάδων εκατό ευρώ και δεκατριών  λεπτών (11.100,13€) άνευ ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν σχετικής αναμόρφωσης (αρ. 158, παρ. 4, περ. β, του Ν. 3463/06).

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς  θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr) έως την Παρασκευή  5 Αυγούστου   2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr),
 1. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
 1. Αντίγραφο πτυχίου εμπειροτεχνικού σε ισχύ, στην κατηγορία Υδραυλικά έργα.
 2. Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ.γ της παρ.3 του άρθρου 120/330.Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 120/330.
  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 3. Δημήτριος Λιανός 

 

Σχόλια are closed.