Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ειδών φιλοξενίας

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 22/12/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 24125/2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου Τηλ.: 22853 60178

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ειδών φιλοξενίας (κερασμάτων) στο πλαίσιο συναντήσεων και φιλοξενίας με φυσικά πρόσωπα και μέλη αντιπροσωπειών για το γραφείο Δημάρχου» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων ευρώ (20.668,64 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ 13%, σε βάρος του Κ.Α. 00-6433 και αναλύεται ως εξής:
Για το έτος 2022, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και για το έτος 2023 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.668,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 28-12-2022.

1 Άνθη Βαλέτας Νεκτάριος
2 Τιμητικές πλακέτες Μιχαήλ Γιώργος
3 Κεραμικά Χανιώτη Μαρία
4 Μαρμάρινα ειδώλια Νικόλαος Γ. Βερύκοκκος
5 Ξυλόγλυπτες εικόνες τοπικών αγίων Κοιν.Σεπ. Εργαστήρι Ζωγραφικής Νάξου
6 Αρτοσκευάσματα Λιόφαγος Βασίλειος
7 Γλυκά Μπαλής Θωμάς
8 Τοπικά προϊόντα 1 Παραβατός Γιώργος
9 Τοπικά προϊόντα 2 Παντελιάς Ε.Ε.
10 Είδη σούπερ μάρκετ Κουτελιέρη Υιοί ΑΕ

 

Συνημμένα:

1.1. ΜΕΛΕΤΗ
2.6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

3.6.1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ PDF

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.