Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  26-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.12718

 

Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλετών

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για μίσθωση χημικών τουαλετών με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.882,40 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Παρασκευή

26 Ιουλίου 2019 έως και Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχετικά έγγραφα

Σχόλια are closed.