ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Νάξος, 03-01-2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.: οικ. 60
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου   
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Μ. Πολυκρέτη                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 22853-60133
Fax: 22850-23570      
Mail: mpolikreti@naxos.gov.gr
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (2η)
Για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014»
Έχοντας υπόψη:
1.Την υπ’ αριθμ. 382/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 13832/11-10-2013 Διακήρυξης. 
2.Το από 20-12-2013 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014».
3.Την υπ’ αριθμ. 402/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για 2η φορά χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 13832/11-10-2013 Διακήρυξης, καθόσον η διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε την 20η-12-2013 δεν είχε αποτέλεσμα.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη 2η διαπραγμάτευση, η οποία θα διενεργηθεί την 13η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 13832/11-10-2013 Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή. 
Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης, θεωρημένα έντυπα του τιμολογίου προσφοράς κλπ. διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, στη διεύθυνση Χώρα Νάξου, τηλ. 22853-60133 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.