Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 04-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 100
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ:
1. Τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β)τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
κ) την εγκύκλιο 933/96605/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
λ) την εγκύκλιο 932/96599/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
μ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β΄),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα την 09/01/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή:
 του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου,
 των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και
 των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7 του Ν. 4873/2021 και του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00π.μ., στη δια ζώσης μόνο αυτή συνεδρίαση δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου, είτε γ)αρνητικό διαγνωστικό ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID 19(PCR ή rapid test), ως αυτά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
Η δια ζώσης συνεδρίαση – ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφ. Β.2 «Συνεδρίαση συλλογικού οργάνου στην περίπτωση που για τη λήψη απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία» της υπ’ αρ. 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τους πλήρως εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες, ως αυτά ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Τα τυχόν ανεμβολίαστα μέλη προσέρχονται με αρνητικό διαγνωστικό ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID 19(PCR ή rapid test), την ίδια τασσόμενη από τον πρόεδρο χρονική προθεσμία στο χώρο της συνεδρίασης – ψηφοφορίας, εισέρχονται όμως σε αυτόν για να ψηφίσουν, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ατόμων που παρευρίσκονται εντός του χώρου (συμπεριλαμβανομένων των ανεμβολίαστων μελών) είναι έως επτά (7) άτομα. Εντός του χώρου της συνεδρίασης- ψηφοφορίας τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα ως αυτά ορίζονται στο κεφ. Α΄ της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 τεύχος Β’).

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Σιδερής Νικόλαος

Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος
του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου

Σχόλια are closed.