ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Nάξος  14/6/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                 Αρ.Πρωτ: 173                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                        ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

                                                              ΚΟΙΝ:1.κ. Πρωτονοτάριο Τοτόμη
Αντιδήμαρχο

2. κ. Λιανό Δημήτριo
Αντιδήμαρχο

3.κ. Μαμουζέλο Ιωάννη
Πρόεδρο Λιμενικού  Ταμείου Νάξου

                                                                                               
   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   21η Ιουνίου 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
3. Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση « Ξηρόκαμπος » της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
4.Επανεξέταση θέματος ΚΕΓΕ
5.Προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της Χώρας Νάξου και προτάσεις  για την άρση αυτών.
6. Προτάσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στα   όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                     

Σχόλια are closed.