ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 8-03-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:2912
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για συνεργασία.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα επειδή ήδη έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος συνεργασίας, βάσει της προηγούμενης σύμβαση, στις 28/2/2013.
2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».
3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου».
4. Ακύρωση διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
Η συζήτηση των λοιπών θεμάτων με α/α 2, 3, 4 και 5 κρίνεται κατεπείγουσα καθόσον, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ11γ/0/9/7/13 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013), θα εφαρμοστούν νέα ενιαία τιμολόγια για τα έργα των οποίων η διακήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση ή η απόφαση ανάθεσης (απευθείας ανάθεση) θα υπογραφεί, μετά την 19/3/2013.  
Κατά συνέπεια, είναι κατεπείγουσα ανάγκη η έγκριση των όρων διακήρυξης (και των προαπαιτούμενων έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης) προκειμένου να αποσταλούν οι διακηρύξεις προς δημοσίευση πριν την 19/3/2013. Σε διαφορετική περίπτωση, θα απαιτηθεί η επικαιροποίηση των μελετών με τα νέα τιμολόγια και κατά συνέπεια θα σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση και πρόσθετος διοικητικός φόρτος για την κατασκευή των έργων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.