ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, προς τους Προέδρους των Τ.Κ.  Σαγκρίου, Κινιδάρου και προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Σκαδού.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής στα πλαίσια διενέργειας συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας», για το έτος 2011.
2.      Έγκριση  για τη συμμέτοχη και υποβολή Πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Πρόσκληση 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης
«Έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενεργειών κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α και κατασκευαστικών    έργων και προμήθειας εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α, καθώς και των αναγκαίων μελετών, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων».
3.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών – Διορισμός μελών και συγκρότηση.
4.      Συγκρότηση επιτροπής οδαρίθμησης (οδωνυμίας) της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
5.      Λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη θέση  «Σελάδι» της Τ.Κ. Σκαδού.
6.      Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κινιδάρου, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
7.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης πεζόδρομου», στον οικισμό Κωμιακής της Τ.Κ. Κορωνίδας.
9.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης εντός του οικισμού Κορώνου».
10.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή – εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ.Φιλωτίου».
11.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός».
12.  Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης της μελέτης: "Σύνταξη Φακέλου του Έργου Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Νάξου".
13.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών.
14.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
15.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου».
16.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το έργο: α) «Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης».
17.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής  παραλαβής. 
18.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός γηπέδου Δ.Α.Κ. Νάξου».
19.  Έγκριση παράτασης εργασιών της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νάξου.
20.  Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στο «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων Α.Ε.»
21.  Έγκριση καταβολής επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από τα έσοδα που προέρχονται από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010.
22.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την Δ.Ε.Η. δαπανών.
23.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
24.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια οχήματος και μοτοσυκλέτας για την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.  Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας.
26.  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
27.  Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε έντυπες, ηλεκτρονικές εκδόσεις και βάσεις δεδομένων.
28.  Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δ.Κ. Δονούσας 2011.
29.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του «ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ».
30.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
31.  Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) του Δημητροκάλλη Σταμάτιου.
32.  Αίτημα επιστροφής χρημάτων, του κ. Φιλιππουπολίτη Εμμανουήλ.
33.  Αίτημα διαγραφής οφειλής, του κ. Σκαρλάτου Γεώργιου.
34.  Αίτημα διαγραφής οφειλής, του κ. Σκαρλάτου Παρασκευά.
35.  Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. 144/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί αιτήσεως Μιχαήλ Γρατσία του Αριστείδη».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.