ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (16η/2011)
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας  Νάξου                                                                                         

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  

2.      Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

3.      Επείγουσα προώθηση ένταξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου» στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη.

4.      Προώθηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων ΔΕΗ και μετασχηματιστών χώρου πλατείας Δημαρχείου.

5.      Επείγουσα προώθηση ανταλλαγής του χώρου του ΚΕΓΕ (ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας με ανέγερση κτιρίου από το Δήμο εκτάσεως 350 τ.μ. σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε δωρεάν από την Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου. 

6.      Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.


       Τρέχοντα θέματα

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

  Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου               

Σχόλια are closed.