ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  27/2/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. -Οικ 2982 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  2ης/26-2-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
3/2015

Εισήγηση για την κοπή – απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Χαλκείου

Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή του ευκαλύπτου που βρίσκεται στην είσοδο του χώρου πάρκινγκ πίσω από το Γυμνάσιο Τραγαίας της Τ.Κ. Χαλκείου, διότι εμποδίζει το λεωφορείο να εισέρχεται στο χώρο του πάρκινγκ για να αποβιβάσει ή να επιβιβάσει τους μαθητές των σχολείων, σύμφωνα με την από 26/02/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την από 24/02/2015  απόφαση  της Τ.Κ. Χαλκείου.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
4/2015

1.            Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 14/1/2015 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2014  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
5/2015

2.            Εξέταση αίτησης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α., στην Τ.Κ.  Κυνιδάρου.

Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Κλουβάτου Απόστολου και την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α. στην πλατεία του χωριού, στην αριστερή πλευρά της οδού Χώρας – Κινιδάρου, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΝ 5855.

6/2015

3.            Αίτηση Βερυκόκκου Κυριακής του Νικολάου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος- Αναψυχής-Προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στην Τ.Κ. Γλινάδου Νάξου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής – Προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στην Τ.Κ. Γλινάδου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                                                   

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος  

Σχόλια are closed.