ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (35η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Μέσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βίβλου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Κυνιδάρου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Εγγαρών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού Τ.Κ. Γλινάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης σε δρόμο εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 9. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης. 
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 11. Διαθέσεις πιστώσεων.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του οικονομικού έτους.                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.