ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τιμής ζώνης που αφορά ακίνητα εκτός οικισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τιμής ζώνης αιγιαλού και παραλιών σε ευρώ (€) / ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους στις περιοχές – αιγιαλοί Πυργάκι, Καστράκι, Αλυκό, Μουτσούνα, Απόλλωνα και Αλμυρό – Σχοινούσας.
 4. Αίτηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημητρίου Γρυλλάκη για την κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο του δικαστικού χειρισμού υπόθεσης που αφορά σε ενέργειες στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση – τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Μονής Τ.Κ. Μονής» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού περιοχής Κάπαρες Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέας εισόδου στον αύλειο χώρο των 6ου και 7ου νηπιαγωγείων Χώρας».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – αποκαταστάσεις φθορών Δημοτικών οδών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργίας λεβητοστασίου νηπιαγωγείου Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου».
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχείων στο δρόμο προς ‘'Μέσα Γειτονιά'' Τ.Κ. Εγγαρών».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σκαδού».
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων έτους 2012» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 16. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 17. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού.
 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 19. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.                

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.