ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 29-08-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:10684

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 268/2010 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τα υπόγεια parking.
  2. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη φύλλων υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ελέγχου απαλλοτριωθέντων ιδιοκτησιών περιοχής ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ.
  3. Έγκριση ή μη απόδοσης εγγυητικής επιστολής στον Παυλόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου – Ε.Δ.Ε.
  4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
  5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βίβλου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μονής» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  7. Έγκριση αποδέσμευσης υπολοίπου Κ.Α. 25-6162.005 λόγω έκπτωσης διαγωνισμού.
  8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  9. Διαθέσεις πιστώσεων.    

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.