ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-2-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 2759
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28-2-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Απομάκρυνση και κοπή δέντρων στην Κοινότητα Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
3. Απομάκρυνση και κοπή δέντρων στην Κοινότητα Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
4. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ » με τίτλο <<ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ>> του Ιάκωβου Μανωλά του Μιχαήλ, που λειτουργεί στην Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Λήψη απόφασης ή μη για την παρεμπόδιση οδού στη θέση Κάλλιενα στα Καλαμούρια στην
Κ. Αγ. Αρσενίου Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.