ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Νάξος, 3 – 05- 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 7508
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 8-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού , παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία(απευθείας), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού , ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σέργης Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Βάβουλας Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.