ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος, 25 – 08- 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 15500
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29- 8- 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο έργο: «Αναμόρφωση κεντρικού αστικού οδικού περιβάλλοντος της πόλης της Νάξου».
2. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου Πλατάνου στην Κ. Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.