Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :
Αίτηση Σφυρόερα Σταματίου του Κων/νου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γλινάδου.
ΘΕΜΑ 2ο :
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς Μέσης και Αμοργού Δ.Κ. Νάξου».

ΣΗΜ:
Το 1o θέμα είναι ίδιο με το μοναδικό θέμα της με αρ. πρωτ. 14659/24-10-2013 πρόσκλησης της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής (προγραμματισμένης για την  30/10/2013), η οποία ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.