ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 24/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρ.:18865
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

                                                                                                    Προς:
                                                                                                    Φαρατζή Ευδοκία
Υπηρεσίες Συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Τ.Κ. 84300
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας: Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 10.177,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α.Α.ΥΑ-1339(ΑΔΑ:ΩΨ3ΓΩΚΗ-ΨΝΡ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας«Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Πέμπτη 24 Οκτωβρίου2019 έως και Πέμπτη  31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώουή υπεύθυνη δήλωση
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 10.177,92€, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2019 και 2020 ως εξής : α. Με το ποσό των 1.730,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2019 και β. Με το ποσό των 8.447,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2020. 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

  Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.