ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος, 27/03/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. πρωτ.: 5554
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, την 1 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ. 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών τροχών για τους κάδους» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ στις Μπαμπακιές Α Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στα υφιστάμενα νεκροταφεία».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε. Κουφονησίων».
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών Οικισμών».
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου έτους 2020».
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «μίσθωση χημικών τουαλετών».
9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την τετραετία 2020-2023».
10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020».
11. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.