Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Νάξο, 3-4-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. πρωτ.: 5858
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, στις 09 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικών, φανερών και προφορικών δημοπρασιών για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις κοινότητες Νάξου, Γαλανάδου, Γλινάδου, Ποταμιάς, Σαγκρίου, Χαλκείου, Κορωνίδας.
2. Έγκριση πρακτικών φανερών, προφορικών και μειοδοτικών δημοπρασιών για τη μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη Δ.Ε. Νάξου.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Κορωνίδας».
4. Έγκριση επιχορήγησης ιατρού με ειδικότητα Καρδιολόγου.
5. Έγκριση επιχορήγησης ιατρού με ειδικότητα Παιδιάτρου.
6. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Απριλίου 2020, για έγκριση παραστάσεων.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.