Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                              Νάξο, 08-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.: 7083
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 13 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16M3.
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα ακτών Μικρών Νησιών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικού χειρισμού αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Μεταβατική Έδρα Σύρου.
6. Έγκριση των υπ’ αριθ. 451-455-480-530/2020 Αποφάσεων Δημάρχου.
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 554/2020 Απόφασης Δημάρχου.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 555/2020 Απόφασης Δημάρχου
9. Καθορισμός μεριδίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.