Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                               Νάξος, 15-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ: 7352
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 19 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ’ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη για την κατεπείγουσα προμήθεια ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αθλητικό Κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της Τ.Κ. Απεράθου».
3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-έτη 2020-2021 (18μηνο).
4. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των Μουσείων της κοινότητας Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020».
5. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ’’Τίμιος Σταυρός’’ της Κοινότητας Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
6. Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Comments are closed.