Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 22/05/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 7726/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               Νάξος, 22-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ’ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός μισθωτικών αξιών (τιμών) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), λειτουργίας τροχήλατου αναψυκτηρίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2020, 2021 και 2022.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικών, φανερών και προφορικών δημοπρασιών για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στις κοινότητες Αγ. Αρσενίου, Απειράνθου και Μονής.
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 630 Απόφασης Δημάρχου.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020.
6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7. Αποδοχή δωρεάς χειρουργικών μασκών.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.