Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Νάξος, 29-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 02 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των Μουσείων της κοινότητας Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020».
2. Διαγραφή οφειλών ανείσπρακτων δημοτικών τελών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής.
4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια «ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600κ.μ./ημέρα)».
5. Εισήγηση προς το Δ.Σ. επί πρότασης της εταιρείας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧ/ΓΕΙΟ ΙΚΕ για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 250/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
7. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Ιουνίου 2020 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.