Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Έκτακτη Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 06/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                            Αριθμός Πρωτοκόλλου 20672/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

                                                                                                                                                                Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 6η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’
55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του
Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 315/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος», ως προς την τροποποίηση της παρ. 22.Α.2 της διακήρυξης ώστε να συμπεριλάβει την πρόβλεψη της παρ.2Α του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 267 του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ-207 Α/27-10-20)»

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ομαλή διεξαγωγή του εν θέματι διαγωνισμού διότι είναι ήδη δημοσιευμένος στο ΕΣΗΔΗΣ, η υποβολή προσφορών λήγει την 23/11/2020 και πρέπει η διορθωμένη διακήρυξη να δημοσιευτεί άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να μην ακυρωθεί ο δημοσιευμένος διαγωνισμός. Επιπλέον, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6195/3-11-20 (ΑΔΑ:ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Δημοσίευση ν.4738/2020 (Α207).
Τροποποίηση του άρθρου 73 ν.4412/2016», διευκρινίζεται ότι «… οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς οφείλουν να προσαρμόζουν τους σχετικούς όρους των διακηρύξεών τους, ώστε να περιλαμβάνουν την ως άνω νομοθετική μεταβολή, η οποία και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4738/20 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 27 Οκτωβρίου 2020, και καταλαμβάνει νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν
από την εν λόγω ημερομηνία.»

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Comments are closed.