Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                          Νάξος, 13/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                 Αρ. πρωτ.: 22956
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021.
2. Οριστική παραλαβή αντικειμένου σύμβασης: Μελέτη «Επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων» ν. Νάξου.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων ειδών μελανιών-τόνερ έτους 2020».
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
5. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.
6. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.
7. Καταβολή ή μη αποζημίωσης λόγω πρόσκλησης ζημιάς σε αυτοκίνητο από λακκούβα οδοστρώματος δημοτικού δρόμου.
8. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού ΔΕ Κουφονησίων» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
11. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επικοινωνιακό & Προωθητικό Υλικό έτους 2019 για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Interreg Med Consume- Less».

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.