Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Νάξος, 07/02/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                Αρ. πρωτ.: 2942
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 11 Φεβρουάριου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου 2019-2021» σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων ειδών μελανιών τόνερ έτους 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
4. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών»
5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020».
6. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΕ.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.