Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Νάξος, 21/02/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. πρωτ.: 3706
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 25 Φεβρουάριου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020».

3. Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την τετραετία 2020-2023».

4. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαρτίου 2020 για έγκριση παραστάσεων.

5. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου.

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ Αποκεντρωμένη Διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.