ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νάξος, 20/03/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. πρωτ.: 5356΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαγραφή οφειλής προστίμου πολεοδομίας.
  2. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης.
  3. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ.
  4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγκατάσταση τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  5. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS.
  6. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ Αποκεντρωμένη Διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, δεδομένου ότι τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των 7 μελών της Ο.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Ο Δήμαρχος

         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

    Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.