Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Νάξος, 22/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           Αρ. πρωτ.: 21068
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                                                                                                                                         

                                                 Προς:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
2. Έγκριση κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή στάσεων επιβατών».
3. Έγκριση κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών τροχών για τους κάδους» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
9. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για έγκριση παραστάσεων.
10.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη μετατόπισης στύλου ΧΤ στο πλαίσιο του έργου: Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.

 

 

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.