Πρόσκληση Προσφοράς: Τροφής Αδέσποτων Ζώων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 22/05/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 7729/2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             Νάξος:22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                            Προς: Λεγάκη Τριανταφυλλιά
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                              Εμπόριο Ζωοτροφών, Νάξος 84300
Διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Fax: 2285023570
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας «Τροφής Αδεσπότων Ζώων» για το έτος 2020.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας για το τμήμα ΙΙ (Ξηρά τροφή για ενήλικους σκύλους ) της συνημμένης μελέτης στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10.00πμ .
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα : 1) Μελέτη
2)Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.