Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                              ορθή επανάληψη
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                         Αρ. πρωτ.15208/26-8-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                        Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

 1.OLOGRAMMA P.A.L.S -ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

2.Δεουδές Γεώργιος
3.Γιώργος Μιχαήλ
4.Καπρής Μιχ. Δημήτριος

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 12.831,32 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την « ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» από Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 .

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.