Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 394/2022 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Αρ.πρωτ. 17588/30-9-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                      Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545                                                                                                                    τον δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο – Ευγένιο Χριστοφιλόπουλο
εταίρο της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 394/2022 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 577,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ελ.Συν. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 394/2022 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ” από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.