Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Παράθεση γεύματος στην ιατρική ομάδα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο Κουφονήσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αρ. πρωτ.19497/27-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                     Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Παράθεση γεύματος στην ιατρική ομάδα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο Κουφονήσι

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την παράθεση γεύματος στην ιατρική ομάδα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο Κουφονήσι από την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.