Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Αρ. πρωτ.21843/29-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                               Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                                                                   Δέτση Μαρίνο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για τον «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας» από Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 έως και Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 .

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.