Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια ειδών τροφίμων παιδικών σταθμών

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 16/12/2022

Αριθμός πρωτοκόλλου 23513/2022

Προς

Προς  ΥΙΟΙ Α.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά

Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 33.733,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ » από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Λιανός

16/12/2022 13:38

 

Σχόλια are closed.