Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων ΔΚ. Δονούσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ.πρωτ. 7999/10-05-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                       Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                            ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2285071545                                                           ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων ΔΚ. Δονούσας

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 8.591,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων ΔΚ. Δονούσας» από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.