Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Νάξος, 23/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                               Αρ. Πρ.: 16555
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                             ΠΡΟΣ: ΥΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Ο.Ε
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                          ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                                       ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Καθαρισμός για πρόληψη
πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 19.790,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
με την αρ.πρωτ.16947/2019, Α-1233/23-09-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : Ω9ΒΜΩΚΗ-62Μ ο
Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της
υπηρεσίας «Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων»,από σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.
προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Υπεύθυνη Δήλωση
Υπηρεσία : «Καθαρισμός για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 19.790,40 €.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και
τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Δείτε   την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

Σχόλια are closed.