Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Άρση καταπτώσεων όπισθεν Ιατρείου Κ. Μελάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 24-10-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. πρωτ.18953
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ. : Γ. Καλαβρός
Τηλέφωνο: 2285360120
FAX: 2285023570                                                                                     Προς: κ. Τριαντάφυλλο Νεκτάριο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για « Άρση καταπτώσεων όπισθεν Ιατρείου Κ. Μελάνων».

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: Άρση καταπτώσεων όπισθεν Ιατρείου Κ. Μελάνων» από Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 έως Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.399,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.