Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης : Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Νάξος, 04/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                   Αρ. Πρ.: 19630
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                                  Προς:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης :

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.683,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 19187/29.10.2019 ΑΑΥ (ΑΔΑ:6ΥΗΤΩΚΗ-ΗΒΤ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Δευτέρα 4 Νομεβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 6.683,60€ το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2019 και 2020 ως εξής : α. Με το ποσό των 4.136,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2019 και β. Με το ποσό των 2.547,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2020.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η δαπάνη θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.