ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος,6/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.πρωτ:   22670      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                           
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                      
Τ.Κ.: 84300                                                                   
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης                   
Τηλ.: 2285360115-114
Fax: 2285023570                  
E-mail: iservos@naxos.gov.gr              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας έως και την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για την υπό προμήθεια αδειών λογισμικού , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του N 4412/2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.   Δημήτριος Λιανός             

Comments are closed.