Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για Διοργάνωση Επιμορφωτικών Δράσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                           Νάξος 22-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.21011

Προς: Πετρά Ισίδωρο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.