Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                           Νάξος 22-11-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.21014

Προς: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών από Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.