ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Νάξος, 09/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                         Αρ. Πρ.: 21829
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                            Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                   Γεώργιο Μιχ. Μαργαρίτη
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη                                                                                                 Ξυλουργικές εργασίες
Τηλέφωνο: 2285360155                                                                                                               Άγιος Αρσένιος
FAX: 22850-23570                                                                                                                       Νάξος, Τ.Κ. 84 300

 

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συντήρηση ξύλινων πεζόδρομων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.999,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 278/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΙΞΤΩΚΗ-51Γ),  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση ξύλινων πεζόδρομων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ποινικό Μητρώο
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Υπηρεσία : Συντήρηση ξύλινων πεζόδρομων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 6.999,80

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

                                                                                                                                        Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.