Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Δονούσα 03/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 206
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας»

Δια της παρούσης η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της : «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας» από σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας» έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως παρακάτω:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020 2021
1 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.006 1.916,60 1.916,60
2 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 25-6641.006    407,00    407,00
3 Προμήθεια καυσίμων για γεννήτριες 25-6643.006 6.567,50 6.567,50

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας
2.Φορολογική Ενημερότητα
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.