Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.736,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την αρ.πρωτ.8803/03.06.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ.:Α-888 (ΑΔΑ:ΩΙΑΓΩΚΗ-Α7Υ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», από σήμερα Πέμπτη  06 Ιουνίου 2019  έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019  και ώρα 14.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3.Βεβαίωση Διαπίστευσης

Υπηρεσία : Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 24.736,00 €, το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2019 και 2020 ως εξής : α. Με το ποσό των 12.368,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019 και β.Με το ποσό των 12.368,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2020.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα Αρχεία 

Σχόλια are closed.