Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Ηρακλειά 3/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                               Αρ. πρωτ. 118
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                                     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς»

Δια της παρούσης η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλειάς σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της : «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς» από σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως παρακάτω:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020 2021
1 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.004 3.642,00 3.642,00
2 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 25-6641.004    1.895,00    1.895,00

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας
2.Φορολογική Ενημερότητα
3.Ασφαλιστική Ενημερότητα
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.