Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη παραλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Νάξος 05-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Αρ. πρωτ.22122

Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη παραλιών »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη παραλιών » με ενδεικτικό προϋπολογισμό 14.991,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Πέμπτη
5 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.30 μ.μ

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.