Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για Εργασίες Φυτοτεχνικής –Αρδευτικής Αναβάθμισης και Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                              Νάξος 05-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. πρωτ.22170

Προς: ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
με ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.116,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.