Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή προμήθειας :Δαπάνη για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις κτιριακές υποδομές του ΔΝκΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                              Νάξος,5/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                            Αρ. Πρ.:22105
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                     Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Σ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 2285360128
FAX: 22850-23570
Mail: smargariti@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή προμήθειας :
«Δαπάνη για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις κτιριακές υποδομές του ΔΝκΜΚ .»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 5309,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α-1594 (ΑΔΑ: ΨΑΥΞΩΚΗ-ΖΗΗ) , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της προμήθειας : «Δαπάνη για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις κτιριακές υποδομές του ΔΝκΜΚ»

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδευθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1.Φορολογικη Ενημερότητα
2.Ασφαλιστικη Ενημερότητα
3.Υπεύθυνη Δήλωση ( από το γραφείο μας)

Προμήθεια : «Δαπάνη για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις κτιριακές υποδομές του ΔΝκΜΚ .»
ενδεικτικού προϋπολογισμού 5309,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

Ο Αντιδήμαρχος

Παντελιάς Ευάγγελος

Σχόλια are closed.